Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
 • jeugdreclassering;
 • opvang (18-);
 • vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);
 • beschermd wonen (18-);
 • programma's rond verslaving (18-);
 • PGB jeugd;
 • individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
 • ouderbijdragen.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan:

Trefwoorden

 • Verslaving jongeren.
 • kindermishandeling
 • e-health
 • ambulante verslavingszorg
 • forensische psychiatrische zorg
 • acute psychiatrische behandeling
 • ambulante spoedhulp
 • advies en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld
 • medisch kleuterdagverblijf
 • MKV
 • daghulp jonge kinderen
 • daghulp niet schoolgaande jeugd
 • semi-residentiële zorg
 • dag- en deeltijdbehandeling jeugd- en kinderpsychiatrie
 • naschoolse dagbehandeling
 • dagdeeltijd behandeling
 • regionale instellingen beschermd wonen 18-
 • pleegzorg
 • residentiële behandendeling
 • intramurale behandeling
 • gezinshuizen
 • crisiszorg
 • leefgroepen
 • gesloten behandeling
 • klinische opname en behandeling
 • logeerzorg
 • gesloten acute psychiatrische behandeling
 • beschermd en begeleid wonen
 • jeugd LVB 24 uurs verblijf
 • crisisinterventie
 • klinische behandeling kinder-en jeugdpsychiatrie
 • weekend- of vakantieopname
 • zeer intensieve behandeling open/gesloten
 • kamertraining
 • behandeling met verblijf
 • jeugdbescherming
 • onder toezicht stelling
 • ots
 • jeugdpsychiater
 • ondertoezichtstelling
 • Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)